องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]47
2 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]29
3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]25
4 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]29
5 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]35
6 การลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ของ อบจ.ปราจีนบุรี [ 28 ก.ย. 2564 ]24
7 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2564 ]45
8 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2564 ]23
9 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]26
10 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ.2497 [ 10 มิ.ย. 2564 ]26
11 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]23
12 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ [ 27 พ.ค. 2564 ]25
13 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) [ 26 พ.ค. 2564 ]24
14 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ..... [ 17 พ.ค. 2564 ]28
15 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 17 พ.ค. 2564 ]29
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 11 พ.ค. 2564 ]23
17 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ..... [ 7 พ.ค. 2564 ]20
18 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1268/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 เม.ย. 2564 ]22
19 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1253/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 29 เม.ย. 2564 ]22
20 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 60 / 2564 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 28 เม.ย. 2564 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7