องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 [ 2 เม.ย. 2564 ]15
2 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่ิอมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 มี.ค. 2564 ]15
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]13
4 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]14
5 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ.2558 [ 18 ม.ค. 2564 ]12
6 ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]14
7 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค19) [ 12 ม.ค. 2564 ]13
8 ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 11 ม.ค. 2564 ]11
9 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่2/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมสูงสุดและสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 6 ม.ค. 2564 ]12
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวักปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีน [ 3 พ.ย. 2563 ]11
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 24 ก.ย. 2563 ]12
13 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานระบบทดสอบความรู้ด้านธรรมาภิบาลออนไลน์ [ 16 ก.ย. 2563 ]12
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 11 ก.ย. 2563 ]20
15 ประกาศ อบต ดงขี้เหล็ก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ [ 20 ส.ค. 2563 ]12
16 ประกาศ อบต. ดงขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ โครงการบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]13
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]12
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข [ 11 ส.ค. 2563 ]12
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]12
20 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5