องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก ฟรี จำนวน 30 ตัว [ 17 ม.ค. 2566 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 6 ม.ค. 2566 ]16
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองปราจีนบุรี [ 12 ก.ค. 2565 ]85
4 กรมอนามัยเปิดอบรม ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร แบบออนไลน์ รุ่นที่ 18 [ 5 ก.ค. 2565 ]80
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]122
6 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 ม.ค. 2565 ]54
7 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]195
8 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]162
9 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]151
10 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]166
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]173
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]73
13 การลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ของ อบจ.ปราจีนบุรี [ 28 ก.ย. 2564 ]153
14 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]75
15 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2564 ]262
16 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2564 ]150
17 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]159
18 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ.2497 [ 10 มิ.ย. 2564 ]153
19 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]148
20 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ [ 27 พ.ค. 2564 ]155
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7