องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]55
2 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]127
3 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]103
4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]98
5 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]111
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]113
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]16
8 การลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ของ อบจ.ปราจีนบุรี [ 28 ก.ย. 2564 ]99
9 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]21
10 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2564 ]147
11 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2564 ]95
12 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]102
13 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ.2497 [ 10 มิ.ย. 2564 ]100
14 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]95
15 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ [ 27 พ.ค. 2564 ]101
16 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) [ 26 พ.ค. 2564 ]97
17 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ..... [ 17 พ.ค. 2564 ]100
18 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 17 พ.ค. 2564 ]111
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 11 พ.ค. 2564 ]93
20 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ..... [ 7 พ.ค. 2564 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7