องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองปราจีนบุรี [ 12 ก.ค. 2565 ]65
2 กรมอนามัยเปิดอบรม ผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร แบบออนไลน์ รุ่นที่ 18 [ 5 ก.ค. 2565 ]59
3 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]107
4 แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 ม.ค. 2565 ]46
5 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]185
6 ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]154
7 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก [ 6 ต.ค. 2564 ]144
8 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 6 ต.ค. 2564 ]156
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]163
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]64
11 การลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก 'ซิโนฟาร์ม' ของ อบจ.ปราจีนบุรี [ 28 ก.ย. 2564 ]145
12 กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]66
13 ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 6 ก.ค. 2564 ]218
14 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 29 มิ.ย. 2564 ]142
15 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]144
16 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ.2497 [ 10 มิ.ย. 2564 ]141
17 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]139
18 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ [ 27 พ.ค. 2564 ]145
19 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) [ 26 พ.ค. 2564 ]140
20 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ..... [ 17 พ.ค. 2564 ]146
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7