วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปูกระเบื้องพื้นห้องอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหนองจวง อบต.ดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการลงลูกรังปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงขี้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ต่อลาดยางลงน้ำตกวังบ่อ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ซอย ๑๑ เชื่อมบ้านถ้ำเต่าสุดซอย ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง