องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  ส.ต.ท.เดชา วรรณมร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0897510699
 

 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นางนันทวัน ทานกระโทก
นายเอนก เกิดสงวน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0944861311
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 0618525533
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0819494275
 

- ว่าง -

นายศุภโชค  บุญเล็ก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0910053003