องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ประสานและนำพาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564


   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้ประสานและนำพาคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน 3 คน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี ภายในศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนองค์กรคนพิการ เครื่อข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนภาครัฐ/ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน กิจกรรมในงาน เช่น การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่มีการดำเนินงานด้านคนพิการ การแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27