องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นายอุดม ตระกลูษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ซึ่งในการประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และในช่วงท้ายของการประชุมนายอุดม  ตระกูลษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มอบนโยบายเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติติราชการ   และนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน 50 คน

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27