องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา อบต.ดงขี้เหล็ก ได้จัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น และในการประชุมประชาคมครั้งนี้ มีการประชุมมติในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 ด้วย 

2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-07-12
2021-06-24
2021-06-15
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-06
2021-05-05