องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้มีนโยบายในการเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์ โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์รวมถึงการมอบนโยบายของผู้บริหาร ติดตามงาน แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงานขององค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน ตลอดทั้งเป็นการสร้างเสริมความสามัคคดีภายในองค์กร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมเป็นประจำเพื่อเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27